north china
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

9294
(FIVE YEARS 4362)

H-INDEX

157
(FIVE YEARS 41)

2022 ◽  
Vol 370 ◽  
pp. 106551
Author(s):  
Zhongwu Lan ◽  
Nick M.W. Roberts ◽  
Ying Zhou ◽  
Shujing Zhang ◽  
Zhensheng Li ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 217 ◽  
pp. 105273
Author(s):  
Xiya Wang ◽  
Yu Duan ◽  
Jun Zhang ◽  
Ignacio A. Ciampitti ◽  
Jiwen Cui ◽  
...  

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 105942
Author(s):  
Zijing She ◽  
Yuecong Li ◽  
Yawen Ge ◽  
Baoshuo Fan ◽  
Chenjing Gao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 266 ◽  
pp. 105958
Author(s):  
Lei Li ◽  
Huizheng Che ◽  
Xindan Zhang ◽  
Cheng Chen ◽  
Xingfeng Chen ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document