size dependent
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

7600
(FIVE YEARS 1611)

H-INDEX

176
(FIVE YEARS 24)

2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 114459
Author(s):  
Mao-Yuan Luo ◽  
Tu-Ngoc Lam ◽  
Pei-Te Wang ◽  
Nien-Ti Tsou ◽  
Yao-Jen Chang ◽  
...  

Geoderma ◽  
2022 ◽  
Vol 408 ◽  
pp. 115590
Author(s):  
Apinya Saentho ◽  
Worachart Wisawapipat ◽  
Phrueksa Lawongsa ◽  
Surachet Aramrak ◽  
Nattaporn Prakongkep ◽  
...  

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 209 ◽  
pp. 105832
Author(s):  
Feng Wang ◽  
Weiguo Zhang ◽  
Tuqin Huang ◽  
Yantian Xu ◽  
Zhongping Lai

2022 ◽  
Vol 424 ◽  
pp. 127323
Author(s):  
Lihui Lyu ◽  
Hanqi Wang ◽  
Ruifang Liu ◽  
Wenjing Xing ◽  
Jiao Li ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 136 ◽  
pp. 114990
Author(s):  
Liang Ma ◽  
Tursunay Yibibulla ◽  
Yijun Jiang ◽  
James L. Mead ◽  
Mingyuan Lu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 149 ◽  
pp. 103183
Author(s):  
Songjiang Lu ◽  
Qianhua Kan ◽  
Michael Zaiser ◽  
Zhenhuan Li ◽  
Guozheng Kang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document