high resolution
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

113730
(FIVE YEARS 20052)

H-INDEX

335
(FIVE YEARS 38)

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 105942
Author(s):  
Zijing She ◽  
Yuecong Li ◽  
Yawen Ge ◽  
Baoshuo Fan ◽  
Chenjing Gao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 151 ◽  
pp. 106915
Author(s):  
Shanyong Chen ◽  
Wenwen Lu ◽  
Jingyang Guo ◽  
Dede Zhai ◽  
Weiwei Chen

2022 ◽  
Vol 178 ◽  
pp. 106092
Author(s):  
Qutu Jiang ◽  
Zhongbin Li ◽  
Shen Qu ◽  
Yuanzheng Cui ◽  
Hongsheng Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document