energy harvester
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

4869
(FIVE YEARS 1762)

H-INDEX

77
(FIVE YEARS 21)

2022 ◽  
Vol 50 ◽  
pp. 101826
Author(s):  
A.M. Akbari ◽  
M. Yaghoubirad ◽  
Z. Zareie ◽  
N. Azizi ◽  
M.J. Goodini ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 168 ◽  
pp. 108672
Author(s):  
Dongmei Huang ◽  
Jiale Han ◽  
Shengxi Zhou ◽  
Qun Han ◽  
Guidong Yang ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 166 ◽  
pp. 108410
Author(s):  
Ming Xu ◽  
Bin Wang ◽  
Xiaoya Li ◽  
Shengxi Zhou ◽  
Daniil Yurchenko

2022 ◽  
Vol 167 ◽  
pp. 108546
Author(s):  
Guangdong Sui ◽  
Xiaobiao Shan ◽  
Haigang Tian ◽  
Lele Wang ◽  
Tao Xie

2022 ◽  
Vol 168 ◽  
pp. 108699
Author(s):  
Chaoran Liu ◽  
Baopeng Liao ◽  
Rui Zhao ◽  
Kaiping Yu ◽  
Heow Pueh Lee ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 253 ◽  
pp. 115146
Author(s):  
Yifeng Wang ◽  
Peigen Wang ◽  
Shoutai Li ◽  
Mingyuan Gao ◽  
Huajiang Ouyang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document