dynamic response
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

11571
(FIVE YEARS 2352)

H-INDEX

96
(FIVE YEARS 15)

2022 ◽  
Vol 154 ◽  
pp. 107139
Author(s):  
Baitao Sun ◽  
Jing Guo ◽  
Mu Zhang ◽  
Guixin Zhang

2022 ◽  
Vol 166 ◽  
pp. 108410
Author(s):  
Ming Xu ◽  
Bin Wang ◽  
Xiaoya Li ◽  
Shengxi Zhou ◽  
Daniil Yurchenko

2022 ◽  
Vol 143 ◽  
pp. 104607
Author(s):  
Wenjie Ma ◽  
Yao Shan ◽  
Ke Xiang ◽  
Binglong Wang ◽  
Shunhua Zhou

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document