wideband array
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

108
(FIVE YEARS 17)

H-INDEX

14
(FIVE YEARS 1)

Author(s):  
Linfeng Li ◽  
Jie-Bang Yan ◽  
Charles O'Neill ◽  
Christopher D. Simpson ◽  
Prasad Gogineni

2021 ◽  
Author(s):  
Rao Tang ◽  
Baoxin Wu ◽  
Ziheng Zhou ◽  
Tianling Zhang ◽  
Jian Yang
Keyword(s):  

Author(s):  
Farzad Karami ◽  
Pejman Rezaei ◽  
Ali Amn‐e‐Elahi ◽  
Javad Soleiman Meiguni

2020 ◽  
Vol 14 (9) ◽  
pp. 1319-1327
Author(s):  
Zhuang Xie ◽  
Chongyi Fan ◽  
Jiahua Zhu ◽  
Xiaotao Huang

IEEE Access ◽  
2020 ◽  
Vol 8 ◽  
pp. 183146-183164
Author(s):  
Xiaoliang Pan ◽  
Chunguo Li ◽  
Meng Hua ◽  
Wen Yan ◽  
Luxi Yang

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document