flash boiling
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

284
(FIVE YEARS 148)

H-INDEX

27
(FIVE YEARS 13)

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122871
Author(s):  
Shuyi Qiu ◽  
Di Xiao ◽  
Xuan Zhang ◽  
Shangning Wang ◽  
Tongyang Wang ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 310 ◽  
pp. 122365
Author(s):  
Qinglin Xu ◽  
Zhe Sun ◽  
Shangning Wang ◽  
Yadong Fan ◽  
Xuesong Li ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 308 ◽  
pp. 121934
Author(s):  
Avijit Saha ◽  
Temistocle Grenga ◽  
Abhishek Y. Deshmukh ◽  
Jörn Hinrichs ◽  
Mathis Bode ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 307 ◽  
pp. 121773
Author(s):  
Di Xiao ◽  
Shuyi Qiu ◽  
Xuan Zhang ◽  
Yijia Zhang ◽  
Xuesong Li ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 308 ◽  
pp. 122018
Author(s):  
Ze Zhou ◽  
Yanfei Li ◽  
Jingyu Zhang ◽  
Yu Wang ◽  
Fuwu Yan ◽  
...  

Author(s):  
Xuesong Li ◽  
Qinglin Xu ◽  
Shuyi Qiu ◽  
Shangning Wang ◽  
David Hung ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document