safety analysis
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

4289
(FIVE YEARS 1458)

H-INDEX

57
(FIVE YEARS 22)

2022 ◽  
Vol 166 ◽  
pp. 108729
Author(s):  
Zhao Jin ◽  
Chenglong Wang ◽  
Xiao Liu ◽  
Zhiwen Dai ◽  
Wenxi Tian ◽  
...  

Author(s):  
Yan Quan Sun ◽  
Dwayne Nielsen ◽  
Qing Wu ◽  
Wenhsi Chua ◽  
Maksym Spiryagin
Keyword(s):  

Author(s):  
Dhanya Puthusseri ◽  
Mehran Dadsetan ◽  
Zhimin Qi ◽  
Ali Naseri ◽  
Haiyan Wang ◽  
...  

Atomic Energy ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
V. A. Panteleev ◽  
M. D. Segal’ ◽  
A. E. Pimenov

2022 ◽  
Author(s):  
Kun Ma ◽  
Yewei Mei ◽  
Xiaolong Meng ◽  
Zhaoxia Liu ◽  
Jingjun Huang ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document