driving factors
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

1679
(FIVE YEARS 988)

H-INDEX

47
(FIVE YEARS 18)

Cities ◽  
2022 ◽  
Vol 122 ◽  
pp. 103513
Author(s):  
Chen Zeng ◽  
Xiangzheng Deng ◽  
Jing Yang ◽  
Yijiao Cheng ◽  
Tongxin Zhao ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 262 ◽  
pp. 107441
Author(s):  
Wenjun Xia ◽  
Xiaohong Chen ◽  
Chao Song ◽  
Alejo Pérez-Carrera

2022 ◽  
Vol 327 ◽  
pp. 107850
Author(s):  
Baobao Pan ◽  
Longlong Xia ◽  
Shu Kee Lam ◽  
Enli Wang ◽  
Yushu Zhang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 307 ◽  
pp. 118251
Author(s):  
Peipei Chen ◽  
Yi Wu ◽  
Honglin Zhong ◽  
Yin Long ◽  
Jing Meng

2022 ◽  
Vol 216 ◽  
pp. 105980
Author(s):  
Zeyang Li ◽  
Weixin Luan ◽  
Xintong Wang ◽  
Shulin Wan ◽  
Min Su ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 112 ◽  
pp. 94-105
Author(s):  
Dan Zhang ◽  
Huilan Yang ◽  
Shuhuan Lan ◽  
Chen Wang ◽  
Xudong Li ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document