carbon dioxide
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

71568
(FIVE YEARS 14823)

H-INDEX

328
(FIVE YEARS 64)

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 313 ◽  
pp. 122963
Author(s):  
Qian Wu ◽  
Shuyu Liang ◽  
Tianyu Zhang ◽  
Benoit Louis ◽  
Qiang Wang

2022 ◽  
Vol 309 ◽  
pp. 118409
Author(s):  
Yongming Han ◽  
Jingze Li ◽  
Xiaoyi Lou ◽  
Chenyu Fan ◽  
Zhiqiang Geng

2022 ◽  
Vol 431 ◽  
pp. 133963
Author(s):  
Hongguan Wu ◽  
Zhehui Jin ◽  
Xiaofei Xu ◽  
Shuangliang Zhao ◽  
Honglai Liu

2022 ◽  
Vol 157 ◽  
pp. 112019
Author(s):  
Noor Haleem ◽  
Alishba Khattak ◽  
Yousuf Jamal ◽  
Masooma Sajid ◽  
Zainab Shahzad ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document