obscure puffer
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

43
(FIVE YEARS 19)

H-INDEX

12
(FIVE YEARS 3)

2022 ◽  
Vol 127 ◽  
pp. 104288
Author(s):  
Ying Huang ◽  
Rui-Xia Wang ◽  
Fu-Hui Jiang ◽  
Xiao-Tong Xu ◽  
Yan Shi ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 140 ◽  
pp. 77-86
Author(s):  
Ying Huang ◽  
Yun-Feng Li ◽  
Rui-Xia Wang ◽  
Meng-Fan Xie ◽  
Yan Shi ◽  
...  

Author(s):  
Wen Duan ◽  
Fan-Xiang Gao ◽  
Zi-wei Chen ◽  
Yang Gao ◽  
Jian-Fang Gui ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 119 ◽  
pp. 104019
Author(s):  
Fan-Xiang Gao ◽  
Wei-Jia Lu ◽  
Yan Shi ◽  
Li Zhou ◽  
Jian-Fang Gui ◽  
...  

2020 ◽  
Vol 103 ◽  
pp. 248-255
Author(s):  
Sufei Hu ◽  
Yan Shi ◽  
Tie Ding ◽  
Wen Duan ◽  
Ziyue Qiu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document