Aquaculture Reports
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

1004
(FIVE YEARS 820)

H-INDEX

19
(FIVE YEARS 6)

Published By Elsevier

2352-5134

2022 ◽  
Vol 23 ◽  
pp. 101011
Author(s):  
Hai-Jing Xu ◽  
Yi-Lai Chen ◽  
Jian-Wen Li ◽  
Jing-Yu Luo ◽  
Yong-Mei Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 22 ◽  
pp. 100988
Author(s):  
Zidong Xiao ◽  
Mingyang Xue ◽  
Xingbing Wu ◽  
Lingbing Zeng ◽  
Yongjiu Zhu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 22 ◽  
pp. 100926
Author(s):  
Huaihua Yu ◽  
Litao Wan ◽  
Yingying Peng ◽  
Dongxu Zhang ◽  
Wenjun Xu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 22 ◽  
pp. 100959
Author(s):  
Asma W. Al-Thomali ◽  
Hend M. Tag ◽  
Amaal Mohammadein ◽  
Nahla S. El-Shenawy ◽  
Mohamed Salah El-Naggar

2022 ◽  
Vol 22 ◽  
pp. 100949
Author(s):  
Bernard-Antonin Dupont-Cyr ◽  
Nathalie R. Le François ◽  
Felix Christen ◽  
Véronique Desrosiers ◽  
Arianne Savoie ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 22 ◽  
pp. 100920
Author(s):  
Dazuo Yang ◽  
Chengjian Wang ◽  
Na Kou ◽  
Jinbao Xing ◽  
Xu Li ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document