Electronics Letters
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

52370
(FIVE YEARS 1688)

H-INDEX

167
(FIVE YEARS 10)

Published By Institution Of Electrical Engineers

1350-911x, 0013-5194

2022 ◽  
Author(s):  
S. Akhtanov ◽  
D. Turlykozhayeva ◽  
N. Ussipov ◽  
M. Ibraimov ◽  
Z. Zhanabaev
Keyword(s):  

2022 ◽  
Author(s):  
Fei Yang ◽  
Jun Li ◽  
Hongxi Yu ◽  
Kang Yin ◽  
Hengfei Zhao ◽  
...  

2022 ◽  
Author(s):  
Jinn‐Shyan Wang ◽  
Chien‐Tung Liu ◽  
Zhi‐Rong Liu ◽  
Shao‐Zhi Wang ◽  
Jyun‐Jiea Kang
Keyword(s):  

2022 ◽  
Author(s):  
Aljosa Dudarin ◽  
Mladen Vucic ◽  
Goran Molnar

2022 ◽  
Author(s):  
Boyuan Zhang ◽  
Haozhen Li ◽  
Xin Liang ◽  
Xinyu Gu ◽  
Lin Zhang

2021 ◽  
Author(s):  
Yaochi Zhao ◽  
Shiguang Liu ◽  
Zhuhua Hu
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document