IEEE Transactions on Mobile Computing
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

4073
(FIVE YEARS 1219)

H-INDEX

121
(FIVE YEARS 19)

Published By Institute Of Electrical And Electronics Engineers

1558-0660, 1536-1233

Author(s):  
Jinrui Zhang ◽  
Deyu Zhang ◽  
Huan Yang ◽  
Yunxin Liu ◽  
Ju Ren ◽  
...  

Author(s):  
Tian Xie ◽  
Sihan Wang ◽  
Xinyu Lei ◽  
Jingwen Shi ◽  
Guan-Hua Tu ◽  
...  

Author(s):  
Yanbing Ren ◽  
Xinghua Li ◽  
Yinbin Miao ◽  
Robert Deng ◽  
Jian Weng ◽  
...  

Author(s):  
Yu Du ◽  
Zhe Wang ◽  
Jun Li ◽  
Long Shi ◽  
Dushantha Nalin K Jayakody ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document