Information Sciences
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

13583
(FIVE YEARS 4285)

H-INDEX

173
(FIVE YEARS 55)

Published By Elsevier

0020-0255

2022 ◽  
Vol 586 ◽  
pp. 628-643
Author(s):  
Suhyeon Kim ◽  
Hangyeol Kim ◽  
Eun-Sol Lee ◽  
Chiehyeon Lim ◽  
Junghye Lee

2022 ◽  
Vol 586 ◽  
pp. 176-191
Author(s):  
Zhenyu Meng ◽  
Yuxin Zhong ◽  
Guojun Mao ◽  
Yan Liang

2022 ◽  
Vol 586 ◽  
pp. 99-118
Author(s):  
Jiping Zheng ◽  
Qi Dong ◽  
Xiaoyang Wang ◽  
Ying Zhang ◽  
Wei Ma ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 586 ◽  
pp. 192-208
Author(s):  
Valentín Osuna-Enciso ◽  
Erik Cuevas ◽  
Bernardo Morales Castañeda

2022 ◽  
Vol 586 ◽  
pp. 540-562
Author(s):  
Qunjian Chen ◽  
Xiaoliang Ma ◽  
Yanan Yu ◽  
Yiwen Sun ◽  
Zexuan Zhu

Author(s):  
Liye Shi ◽  
Wen Wu ◽  
Wang Guo ◽  
Wenxin Hu ◽  
Jiayi Chen ◽  
...  

Author(s):  
Jie Liao ◽  
Wei Zhou ◽  
Fengji Luo ◽  
Junhao Wen ◽  
Min Gao ◽  
...  

Author(s):  
Rui Xu ◽  
Xu Wang ◽  
Kirill Morozov ◽  
Chi Cheng ◽  
Jintai Ding

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document