Annalen der Physik
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

30998
(FIVE YEARS 578)

H-INDEX

158
(FIVE YEARS 11)

Published By Wiley (John Wiley & Sons)

1521-3889, 0003-3804

2022 ◽  
pp. 2100534
Author(s):  
Ming‐Wen Hu ◽  
Weichao Yu ◽  
Yi‐Pu Wang

2022 ◽  
pp. 2100421
Author(s):  
Shi‐Lei Chao ◽  
Da‐Wei Wang ◽  
Zhen Yang ◽  
Cheng‐Song Zhao ◽  
Rui Peng ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 2100355
Author(s):  
Xiaoyong He ◽  
Feng Liu ◽  
Fangting Lin ◽  
Wangzhou Shi
Keyword(s):  

2022 ◽  
pp. 2100429
Author(s):  
Lucie D. Augustovičová ◽  
Vladimír Špirko

2022 ◽  
pp. 2100453
Author(s):  
Juan C. Garnica ◽  
L. Gabriel Gómez ◽  
Andrés A. Navarro ◽  
Yeinzon Rodríguez

2022 ◽  
pp. 2100546
Author(s):  
Guowen Ding ◽  
Ke Chen ◽  
Na Zhang ◽  
Junming Zhao ◽  
Tian Jiang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document