Ecological Perspective
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

6
(FIVE YEARS 6)

H-INDEX

0
(FIVE YEARS 0)

Published By Sekizgen Academy

2792-0062, 2792-0062

2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 58-73
Author(s):  
Ülkü Ceren ARSLAN ◽  
Ömer K. ÖRÜCÜ

Bu çalışma ile Antalya kenti içerisinde bulunan ve yoğun kullanıma sahip rekreasyonel alanlar gözlemlenerek, işitsel peyzajın kullanıcılar üzerindeki etkileri ortaya konmuştur. Bu amaçla; Antalya geneline yönelik anket çalışması, Antalya kent merkezinde bulunan 4 rekreatif alanda(Cumhuriyet Meydanı, Konyaaltı sahil yolu, Kaleiçi Yat Limanı, Karaalioğlu Parkı) ses basınç seviyesi ölçümleri ve ses yürüyüşleri yapılıştır. Anket çalışması 394 kişiyle tamamlanmıştır. Seçilen 4 alanda ölçümler yapılmış ve alanların ses basınç seviyelerinin 61-70 dB. arasında değiştiği görülmüştür. Konyaaltı sahil yolunun en gürültülü, Karaalioğlu Parkı’nın ise en sessiz alan olduğu görülmüştür. Ses seviyesinin yüksek ölçüldüğü alanlarda en önemli etkenin trafik sesi olduğu ortaya çıkmıştır. Kullanıcıların görsel beklentilerinin yanında işitsel beklentilerinin de göz önünde bulundurularak yapılacak planlama ve tasarım çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır.


2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 29-36
Author(s):  
Almira UZUN ◽  
Ayşe Gül SARIKAYA

Global warming and climate change threaten the future of world. The effects of climate change, which expresses the increase in the amount of greenhouse gases released into the atmosphere, especially carbon dioxide, and the differences in precipitation, are now felt all over the world, from the highest peaks to the ocean depths, from the equator to the poles. While climate change creates negative effects on forests, it also causes destruction in the natural carbon cycle. Primary forest trees and forest areas, which directly contribute to the economy, are also of vital importance for people and other living things that are part of the ecosystem. The aim of this study is to investigate the effect of global climate change on main forest tree species through the climate change models of the future and present and to evaluate what kind of effects, problems and results emerge. As a result, it is seen that most of main tree species will not be able to adapt to climate change, the distribution areas of the species will decrease and even of them will face the danger of extinction.  


2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 46-57
Author(s):  
Rabia ÖZKUL ◽  
Fatma MERMER

İnsan faaliyetlerinin doğada yarattığı olumsuz etkilerin bir sonucu olarak atmosfere salınan sera gazları da artmıştır. Bu artış nedeniyle oluşan küresel ısınma, günümüzdeki en büyük çevresel sorunlardan biri olan iklim değişikliği olarak nitelendirilmekte ve etkisini giderek hissettirmektedir. Hissedilen etkilerin yönü küresel çapta ve olumsuz yönde seyretmektedir. İklim değişikliğinin etkisini azaltmak için uluslararası birçok görüşme ve çalışmalar yapılmaktadır. Fakat somut bir sonuç elde edilememektedir. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması konusunda istenilen sonuca ulaşılamaması ülkelerin yeteri kadar çaba göstermemesi ve gelişmiş ülkelerin fazla enerji kullanımını azaltma girişiminde bulunmaması olarak gösterilebilir. Uluslararası platformda iklim değişikliği konusunda çok sayıda ülke tarafından kabul görmüş Paris Anlaşması, sera gazlarının emilimi, küresel ısınma ve iklim değişikliğini konularını ele alan ilk anlaşmadır. Bu çalışmadaanlaşmaya taraf olarak sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar azaltacağını beyan eden ülkemizin durumunu ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) konusunda ekolojik perspektifte değerlendirmeler yaparak literatüre ait bilgilere yer verilmiştir.


2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 2-14
Author(s):  
Özgür KAMER AKSOY ◽  
Cengiz ACAR

Günümüzde kent insanı, boş zamanının elverdiği ölçüde uzun tatillerini farklı mekanlarda geçirmek istemekte ve bu da turistik mekanların turizm türlerinin çeşitlenmesini sağlamaktadır. Bu sebeple ortaya çıkan alternatif turizm arayışları sadece turizm türleri bağlamında değil, ziyaret edilecek yerin sahip olduğu doğal ve kültürel özellikler bağlamında da çeşitlenmektedir. Alternatif turizm arayışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan ekolojik temelli turizm doğal ve kültürel değerlere göre şekillenen ve bu değerlerin sürdürebilirliğine olanak tanıyan turizm anlayışının geliştirilmesine olanak tanımaktır. Bu çalışmada Ordu Perşembe-Fatsa kıyı kesimi örneğinde ekolojik temelli turizm olanakları ele alınmış ve çalışma alanın sahip olduğu doğal ve kültürel peyzaj değerleri incelenmiştir. Yerinde gözlem ve inceleme yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmada alanın sahip olduğu ekolojik turizm potansiyeli değerlendirilmiştir.


2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 15-28
Author(s):  
Arzu KUTKAM

The impacts of urbanization on landscapes andecosystems have been increasing globally. Howurban landscape is shaped, in other wordsdesigned, is a fundamental human activity interms of urban sustainability. Landscape is oftendealed with mostly by aesthetic concerns whichpresents sustainable/ecological/naturalqualities only at formal level, is limited bylegislative framework, hardly responds tohuman needs and behavioral patterns and lacksa holistic approach within the Turkish spatialdesign practice. This study aims to develop alandscape matrix in the example of Istanbul(Golden Horn) region as an open spaceoperation model within the existing urbantexture, which the built environment has beenrepresented with different layers of historicaldevelopments. The matrix presented in thisstudy presents a design process on the basis ofurban ecology as well as the physical and socialrelations of the study area located in the GoldenHorn, one of the cultural identity values ofIstanbul, formed by urban layers belonging todifferent historical periods. It is thought that theconstruction of the coastal and hinterlandrelationship through the open space system bothcontributes to the dissolution of the urbantexture towards the coastal zone andstrengthens the character of the waterfront.


2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 37-45
Author(s):  
Hande ÖZVAN

Namak Gölü, İran’da bulunan Urmiye Gölü, Hazar Denizi ve diğer su kütlelerini oluşturan Paratetis denizinin bir kalıntısıdır. Göl, küçük bir tuz gölü olmanın yanı sıra deniz seviyesinden 790 metre yükseklikte yer almakta ve Kum (Qom) nehri tarafından beslenmektedir. Bununla birlikte, son yıllarda kuraklığın etkisiyle, azalan yüzey suyu ve artan tuzluluk oranı gölün kurumaya yüz tutmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, 2001-2021 yılları arasında -belirlenen onar yıllık üç dönemde- Namak Gölü'nün mekânsal-zamansal değişimleri; Landsat 5-TM, Landsat 7-ETM+ ve Landsat 8-OLI görüntüleri kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışmada, yüzey suyunun belirlenmesini sağlayan Normalleştirilmiş Fark Su İndeksi (NDWI), Modifiye Edilmiş Fark Su İndeksi (MNDWI), Su Oranı İndeksi (WRI) ve Landsat verilerinden yüzey suyunun çıkarılmasına imkân veren Otomatik Su Çıkarma İndeksi (AWEI) incelenmiştir. Sonuç olarak, 20 yıllık dönemde meydana gelen su yüzeyindeki değişiklikler alansal olarak (km²) karşılaştırılmış ve doğruluk oranı görece yüksek olan NDWI indeksinin, diğer indekslere göre yüzey suyunun belirlenmesinde daha faydalı bir yöntem olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document