Solid State Communications
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

43109
(FIVE YEARS 1040)

H-INDEX

197
(FIVE YEARS 13)

Published By Elsevier

0038-1098

2022 ◽  
Vol 342 ◽  
pp. 114616
Author(s):  
Suguru Iwasaki ◽  
Takafumi D. Yamamoto ◽  
Pedro Baptista de Castro ◽  
Kensei Terashima ◽  
Hiroyuki Takeya ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 342 ◽  
pp. 114637
Author(s):  
Shahid M. Ramay ◽  
Syed Mansoor Ali ◽  
Ahmad M. Sadjih ◽  
Hamoud Kasim ◽  
Mabrook S. Amer ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 342 ◽  
pp. 114618
Author(s):  
Junqiang Jiang ◽  
Zhaowei Dong ◽  
Hongwei Ma ◽  
Lihui Sun

2022 ◽  
pp. 114662
Author(s):  
Yanchun Hu ◽  
Shengjie Wang ◽  
Xianwei Wang ◽  
Guangyi Zhang
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 341 ◽  
pp. 114559
Author(s):  
Chunyan Xu ◽  
Jing Zhang ◽  
Zexuan Guo ◽  
Xiaoxi Yuan ◽  
Yu Tian

2022 ◽  
pp. 114648
Author(s):  
E. Güler ◽  
M. Güler ◽  
Ş. Uğur ◽  
A. Özdemir ◽  
G. Uğur
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 341 ◽  
pp. 114546
Author(s):  
A.T. Apostolov ◽  
I.N. Apostolova ◽  
J.M. Wesselinowa
Keyword(s):  
Band Gap ◽  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document