Macromolecular Rapid Communications
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

8016
(FIVE YEARS 1070)

H-INDEX

139
(FIVE YEARS 14)

Published By Wiley (John Wiley & Sons)

1521-3927, 1022-1336

2022 ◽  
pp. 2100835
Author(s):  
Manman Jia ◽  
Huiying Bai ◽  
Ning Liu ◽  
Liang Hao ◽  
Panpan He ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 2100814
Author(s):  
Yuanmeng Fang ◽  
Jian Cheng ◽  
Zhiqiang Shen ◽  
Tao You ◽  
Shenggang Ding ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 2100828
Author(s):  
Xiaochen Song ◽  
Yuanyuan Xu ◽  
Xianwang Tao ◽  
Xuyu Gao ◽  
Yijing Wu ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 2100868
Author(s):  
Yixuan Wang ◽  
Xingtian Hao ◽  
Haiyan Peng ◽  
Xingping Zhou ◽  
Xiaolin Xie

2022 ◽  
pp. 2100848
Author(s):  
Yuka Kashihara ◽  
Taka‐Aki Asoh ◽  
Hiroshi Uyama

2022 ◽  
pp. 2100906
Author(s):  
You Kun Fan ◽  
Shao Min Feng ◽  
Xi Liang Liu ◽  
Kai Qi Li ◽  
Dong Liang Chen ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 2100796
Author(s):  
Jian Guan ◽  
Yanqiu Lu ◽  
Lijun Du ◽  
Canzeng Liang ◽  
Ji Wu ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
pp. 2100777
Author(s):  
Xiwei Xu ◽  
Songqi Ma ◽  
Sheng Wang ◽  
Binbo Wang ◽  
Hongzhi Feng ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document