Food Science and Human Wellness
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

373
(FIVE YEARS 204)

H-INDEX

31
(FIVE YEARS 11)

Published By Elsevier

2213-4530

2022 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 269-276
Author(s):  
Hui Chen ◽  
Chen Qiu ◽  
Yiran Jiang ◽  
Xinyu Liao ◽  
Dan Wu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 263-268
Author(s):  
Feiya Sheng ◽  
Songsong Wang ◽  
Xiao Luo ◽  
Jianbo Xiao ◽  
Linfeng Hu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 393-404
Author(s):  
Mengting Song ◽  
Heran Xu ◽  
Guang Xin ◽  
Changjiang Liu ◽  
Xiaorong Sun ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 356-365
Author(s):  
Jinju Ma ◽  
Kun Li ◽  
Wenwen Zhang ◽  
Liyi Ma ◽  
Juan Xu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 247-254
Author(s):  
Xiang Gao ◽  
Zixuan Wang ◽  
Xiang Li ◽  
Xiaoling Zhang ◽  
Shengqiang Du ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 323-331
Author(s):  
Fengxuan Lang ◽  
Jianzhu Wen ◽  
Zhen Wu ◽  
Daodong Pan ◽  
Linjun Wang

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document