Engineering Geology
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

6469
(FIVE YEARS 1246)

H-INDEX

126
(FIVE YEARS 18)

Published By Elsevier

0013-7952

2022 ◽  
Vol 297 ◽  
pp. 106481
Author(s):  
Wei Hu ◽  
Theo W.J. Van Asch ◽  
Yangshuai Zheng ◽  
Yan Li ◽  
Qiang Xu ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 296 ◽  
pp. 106477
Author(s):  
Yu Zou ◽  
Shengwen Qi ◽  
Songfeng Guo ◽  
Bowen Zheng ◽  
Zhifa Zhan ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 106527
Author(s):  
Roberta Maffucci ◽  
Giancarlo Ciotoli ◽  
Andrea Pietrosante ◽  
Gian Paolo Cavinato ◽  
Salvatore Milli ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 106533
Author(s):  
Zhong Han ◽  
Gui-tao Zhao ◽  
Jian-guo Lin ◽  
Ke-wei Fan ◽  
Wei-lie Zou

2022 ◽  
pp. 106529
Author(s):  
Cagri Gokdemir ◽  
Yandong Li ◽  
Yoram Rubin ◽  
Xiaojun Li

2022 ◽  
pp. 106515
Author(s):  
Petra Jamšek Rupnik ◽  
Manja Žebre ◽  
Jernej Jež ◽  
Marjana Zajc ◽  
Frank Preusser ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document