loess plateau
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

4263
(FIVE YEARS 1469)

H-INDEX

110
(FIVE YEARS 20)

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 105941
Author(s):  
Chun-Jie Chu ◽  
Jing-Bo Zhao ◽  
Nan Guo ◽  
Tian-Jie Shao ◽  
Yan-Dong Ma ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 262 ◽  
pp. 107402
Author(s):  
Jinlin Lyu ◽  
Qiu-Yue He ◽  
Qiu-Wen Chen ◽  
Ran-Ran Cheng ◽  
Guoqing Li ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 218 ◽  
pp. 105297
Author(s):  
Jia-xin Liu ◽  
Bing Wang ◽  
Xing-wu Duan ◽  
Yan-fen Yang ◽  
Guo-bin Liu

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 211 ◽  
pp. 106019
Author(s):  
Qingyin Zhang ◽  
Xiaoxu Jia ◽  
Tongchuan Li ◽  
Mingan Shao ◽  
Xiaorong Wei ◽  
...  

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 105931
Author(s):  
Lu Jia ◽  
Kun-xia Yu ◽  
Zhan-bin Li ◽  
Peng Li ◽  
Jun-zheng Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document