Langmuir
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

49119
(FIVE YEARS 10064)

H-INDEX

316
(FIVE YEARS 58)

Published By American Chemical Society

1520-5827, 0743-7463
Updated Tuesday, 28 September 2021

Langmuir ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Siyan Yang ◽  
Wanbo Li ◽  
Yajie Song ◽  
Yushan Ying ◽  
Rongfu Wen ◽  
...  
Keyword(s):  

Langmuir ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Song-Di Ni ◽  
Ya-Li Chen ◽  
Yuan-Qiang Chen ◽  
Kun Zhou ◽  
Hong-Ming Ding

Langmuir ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Tianjiao Wang ◽  
Gangtao Liang ◽  
Lei Li ◽  
Shihe Zhou ◽  
Shengqiang Shen

Langmuir ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Ziyu Tang ◽  
Tao Chen ◽  
Kai Liu ◽  
Henry Du ◽  
Simon G. Podkolzin

Langmuir ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Akifumi Kawamura ◽  
Ayaka Harada ◽  
Shunsuke Ueno ◽  
Takashi Miyata

Langmuir ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Yelan Xiao ◽  
Shun-Cheung Cheng ◽  
Yongyi Feng ◽  
Zhen Shi ◽  
Zhenjia Huang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document