Langmuir
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

49619
(FIVE YEARS 5157)

H-INDEX

316
(FIVE YEARS 21)

Published By American Chemical Society

1520-5827, 0743-7463

Langmuir ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
Fan-Yi Meng ◽  
Hao Wu ◽  
Meng Qiao ◽  
Xiao-Fei Zeng ◽  
Dan Wang ◽  
...  

Langmuir ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
Xiaomin Li ◽  
Tao Zhang ◽  
Jintao Lu ◽  
Zhiguang Xu ◽  
Yan Zhao
Keyword(s):  

Langmuir ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
Romana Petry ◽  
Gustavo H. Silvestre ◽  
Bruno Focassio ◽  
Felipe Crasto de Lima ◽  
Roberto H. Miwa ◽  
...  

Langmuir ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
Raj Kumar Manna ◽  
Kayla Gentile ◽  
Oleg E. Shklyaev ◽  
Ayusman Sen ◽  
Anna C. Balazs

Langmuir ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
Jessica C. Moreton ◽  
Jin Xiang Low ◽  
Katrina C. Penticoff ◽  
Seth M. Cohen ◽  
Lauren Benz

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document