Synthetic and Systems Biotechnology
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

250
(FIVE YEARS 178)

H-INDEX

23
(FIVE YEARS 12)

Published By Elsevier

2405-805x

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 498-505
Author(s):  
Chunxiao Yan ◽  
Wei Yu ◽  
Xiaoxin Zhai ◽  
Lun Yao ◽  
Xiaoyu Guo ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 481-489
Author(s):  
Yan Wang ◽  
Hengchang Li ◽  
Yu Liu ◽  
Mengyu Zhou ◽  
Mingzhu Ding ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 544-553
Author(s):  
Xiaotong Xie ◽  
Dongqin Ding ◽  
Danyang Bai ◽  
Yaru Zhu ◽  
Wei Sun ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 513-521
Author(s):  
Pengchao Wang ◽  
Xiwen Zhang ◽  
Yucheng Tao ◽  
Xubing Lv ◽  
Shengjie Cheng ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 541-543
Author(s):  
Zhenghong Li ◽  
Chengyu Zhang ◽  
Zhengduo Wang ◽  
Chuan Li ◽  
Zhiheng Yang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 474-480
Author(s):  
Yating Mo ◽  
Hou Ip Lao ◽  
Sau Wa Au ◽  
Ieng Chon Li ◽  
Jeremy Hu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 522-532
Author(s):  
Jiaqi Hou ◽  
Xinjie Chen ◽  
Nan Jiang ◽  
Yanan Wang ◽  
Yi Cui ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 453-459
Author(s):  
Liang-Bin Xiong ◽  
Hao-Hao Liu ◽  
Lu Song ◽  
Miao-Miao Dong ◽  
Jie Ke ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document