Super Water‐Extracting Gels for Solar‐Powered Volatile Organic Compounds Management in Hydrological Cycle

2022 ◽  
pp. 2110548
Author(s):  
Panpan Zhang ◽  
Fei Zhao ◽  
Wen Shi ◽  
Hengyi Lu ◽  
Xingyi Zhou ◽  
...  
2015 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1-14 ◽  
Author(s):  
Hongxing Dai ◽  
◽  
Xingtian Zhao ◽  
Shaohua Xie ◽  
Huanggen Yang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document