Advanced Materials
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

27208
(FIVE YEARS 5785)

H-INDEX

508
(FIVE YEARS 83)

Published By Wiley (John Wiley & Sons)

1521-4095, 0935-9648

2022 ◽  
pp. 2108818
Author(s):  
Masashi Ohira ◽  
Takuya Katashima ◽  
Mitsuru Naito ◽  
Daisuke Aoki ◽  
Yusuke Yoshikawa ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 2109063
Author(s):  
Junya Uchida ◽  
Bartolome Soberats ◽  
Monika Gupta ◽  
Takashi Kato
Keyword(s):  

2022 ◽  
pp. 2110548
Author(s):  
Panpan Zhang ◽  
Fei Zhao ◽  
Wen Shi ◽  
Hengyi Lu ◽  
Xingyi Zhou ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 2108770
Author(s):  
Kosuke Karube ◽  
Licong Peng ◽  
Jan Masell ◽  
Mamoun Hemmida ◽  
Hans‐Albrecht Krug Nidda ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 2106704
Author(s):  
Liang Zhao ◽  
Baichuan Ding ◽  
Xian‐Ying Qin ◽  
Zhijie Wang ◽  
Wei Lv ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document