ATP6V1H deficiency impairs glucose tolerance by augmenting endoplasmic reticulum stress in high fat diet fed mice

Author(s):  
Shaoqing Yang ◽  
Yuzhuan Hou ◽  
Hengwei Zhang ◽  
Ying Hao ◽  
Yanli Zhang ◽  
...  
2020 ◽  
Vol 24 (23) ◽  
pp. 13660-13668
Author(s):  
Yan Zhang ◽  
Shuwen Yang ◽  
Jing Fu ◽  
Annan Liu ◽  
Deping Liu ◽  
...  

2019 ◽  
Vol 61 (6) ◽  
pp. 737-746 ◽  
Author(s):  
Sarah G. Chu ◽  
Julian A. Villalba ◽  
Xiaoliang Liang ◽  
Kevin Xiong ◽  
Konstantin Tsoyi ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document