LDH nanosheets anchored on bacterial cellulose-based composite anion exchange membranes for significantly enhanced strength and ionic conductivity

2022 ◽  
Vol 217 ◽  
pp. 106391
Author(s):  
Jing Ni ◽  
Jie Wang ◽  
Shujun Zhao ◽  
Fei Zhong ◽  
Ting Qu ◽  
...  
2020 ◽  
Vol 11 (28) ◽  
pp. 4542-4546 ◽  
Author(s):  
Tianyu Zhu ◽  
Chuanbing Tang

We report a class of crosslinked metallo-polyelectrolytes as anion exchange membranes with exceptional mechanical flexibility, dimensional stability and ionic conductivity.


2021 ◽  
pp. 119983
Author(s):  
Fu-Heng Zhai ◽  
Qing-Qing Zhan ◽  
Yun-Fei Yang ◽  
Ni-Ya Ye ◽  
Rui-Ying Wan ◽  
...  

2018 ◽  
Vol 550 ◽  
pp. 101-109 ◽  
Author(s):  
Md. Masem Hossain ◽  
Jianqiu Hou ◽  
Liang Wu ◽  
Qianqian Ge ◽  
Xian Liang ◽  
...  

2011 ◽  
Vol 44 (15) ◽  
pp. 5937-5946 ◽  
Author(s):  
Min Zhang ◽  
Hyung Kyu Kim ◽  
Elena Chalkova ◽  
Fedkin Mark ◽  
Serguei N. Lvov ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document