mechanical properties
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

138357
(FIVE YEARS 37782)

H-INDEX

291
(FIVE YEARS 42)

2022 ◽  
Vol 319 ◽  
pp. 110911
Author(s):  
Ezgi Pulatsu ◽  
Jheng-Wun Su ◽  
Stuart M. Kenderes ◽  
Jian Lin ◽  
Bongkosh Vardhanabhuti ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 1 ◽  
pp. 100003
Author(s):  
Feng Chen ◽  
Xiongjie Lin ◽  
Yang Li ◽  
Dongdong Xu ◽  
Huayu Qiu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 100 ◽  
pp. 39-50
Author(s):  
Ji-Tae Kim ◽  
Dongu Im ◽  
Jung-Ho Park ◽  
Hyuek-Jin Choi ◽  
Jae-Won Oh ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 143 ◽  
pp. 104603
Author(s):  
Yanlu Ding ◽  
Anna Qian ◽  
Hailong Lu ◽  
Yuan Li ◽  
Yi Zhang

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document