Non-migrating active antibacterial packaging and its application in grass carp fillets

2022 ◽  
Vol 31 ◽  
pp. 100786
Author(s):  
Mengmeng Zhang ◽  
Ningping Tao ◽  
Li Li ◽  
Changhua Xu ◽  
Shanggui Deng ◽  
...  
Keyword(s):  
2020 ◽  
Vol 11 (10) ◽  
pp. 8547-8559
Author(s):  
Hongjing Zhao ◽  
Yu Wang ◽  
Mengyao Mu ◽  
Menghao Guo ◽  
Hongxian Yu ◽  
...  

Antibiotics are used worldwide to treat diseases in humans and other animals; most of them and their secondary metabolites are discharged into the aquatic environment, posing a serious threat to human health.


2010 ◽  
Vol 36 (4) ◽  
pp. 837-842 ◽  
Author(s):  
Sha LIAO ◽  
Yun CHEN ◽  
Fu-Kuan DU ◽  
Ya-Ping WANG ◽  
Lan-Jie LIAO ◽  
...  

2010 ◽  
Vol 33 (6) ◽  
pp. 1132-1139 ◽  
Author(s):  
Xiao-Qin LI ◽  
Bin HU ◽  
Xiang-Jun LENG ◽  
Jia-Le LI ◽  
Hua WEN
Keyword(s):  

2010 ◽  
Vol 33 (6) ◽  
pp. 1105-1111
Author(s):  
Gang QU ◽  
Ji-Rui GU ◽  
Wen-Bo GU ◽  
Wen-Li ZHU ◽  
Jiang WU ◽  
...  

2009 ◽  
Vol 33 (5) ◽  
pp. 881-889 ◽  
Author(s):  
Hong JI ◽  
Yan-Zi CAO ◽  
Pin LIU ◽  
Shang-Shun SU ◽  
Ya-Qiu LIN ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document