Synthesis of MnxOy@C hybrid composites for optimal electromagnetic wave absorption capacity and wideband absorption

2022 ◽  
Vol 103 ◽  
pp. 157-164 ◽  
Author(s):  
Yue Liu ◽  
Xuehua Liu ◽  
Xinyu E ◽  
Bingbing Wang ◽  
Zirui Jia ◽  
...  
2010 ◽  
Vol 25 (8) ◽  
pp. 829-834 ◽  
Author(s):  
Cheng BI ◽  
Mei-Fang ZHU ◽  
Qing-Hong ZHANG ◽  
Yao-Gang LI ◽  
Hong-Zhi WANG

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document