porous carbon
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

8458
(FIVE YEARS 4239)

H-INDEX

164
(FIVE YEARS 47)

2022 ◽  
Vol 48 ◽  
pp. 103996
Author(s):  
Jinpeng Wu ◽  
Rurong Liu ◽  
Min Li ◽  
Xianyou Luo ◽  
Wende Lai ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 66 ◽  
pp. 339-347
Author(s):  
Yuanxing Yun ◽  
Baojuan Xi ◽  
Yu Gu ◽  
Fang Tian ◽  
Weihua Chen ◽  
...  

Carbon ◽  
2022 ◽  
Vol 188 ◽  
pp. 546
Author(s):  
Yan LIU ◽  
Xiao-peng LIU ◽  
Ying DAI ◽  
Yun WANG ◽  
Ding-zhong YUAN ◽  
...  
Keyword(s):  

Carbon ◽  
2022 ◽  
Vol 188 ◽  
pp. 547
Author(s):  
Shi-jie LI ◽  
Ming-yang ZHANG ◽  
Yan GAO ◽  
Hui LI ◽  
Qian WANG ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 51 ◽  
pp. 101904
Author(s):  
Xianjun Xing ◽  
Yuzheng Bu ◽  
Youliang Miao ◽  
Xuefei Zhang ◽  
Xianwen Zhang

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 123000
Author(s):  
Dawei Wu ◽  
Jing Liu ◽  
Yingju Yang ◽  
Ying Zheng ◽  
Junying Zhang

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document