Carbon
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

25094
(FIVE YEARS 3855)

H-INDEX

282
(FIVE YEARS 46)

Published By Elsevier

0008-6223

Carbon ◽  
2022 ◽  
Vol 188 ◽  
pp. 254-264
Author(s):  
Yuping Wang ◽  
Wenxu Zhong ◽  
Shen Zhang ◽  
Xiao Zhang ◽  
Chunling Zhu ◽  
...  

Carbon ◽  
2022 ◽  
Vol 188 ◽  
pp. 265-275
Author(s):  
Heng-Shu Guan ◽  
Ting-Ting Fan ◽  
Hao-Yan Bai ◽  
Ying Su ◽  
Zhong Liu ◽  
...  

Carbon ◽  
2022 ◽  
Vol 188 ◽  
pp. 276-288
Author(s):  
Seyyed Alireza Hashemi ◽  
Hamid Reza Naderi ◽  
Seyyed Mojtaba Mousavi ◽  
Sonia Bahrani ◽  
Mohammad Arjmand ◽  
...  

Carbon ◽  
2022 ◽  
Vol 188 ◽  
pp. 543
Author(s):  
Takashi Kyotani
Keyword(s):  

Carbon ◽  
2022 ◽  
Vol 188 ◽  
pp. ii-iii

Carbon ◽  
2022 ◽  
Vol 188 ◽  
pp. 546
Author(s):  
Xiao-long REN ◽  
De-sheng AI ◽  
Rui-tao LU ◽  
Fei-yu KANG ◽  
Zheng-hong HUANG
Keyword(s):  

Carbon ◽  
2022 ◽  
Vol 188 ◽  
pp. 546
Author(s):  
Ling HUANG ◽  
Shuai WANG ◽  
Yu ZHANG ◽  
Xiang-hong HUANG ◽  
Jun-jun PENG ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document