Power density effect on the laser beam-induced eruption of spatters in fiber laser keyhole welding

2022 ◽  
Vol 147 ◽  
pp. 107651
Author(s):  
Jianglin Zou ◽  
Baoqi Zhu ◽  
Gaolei Zhang ◽  
Shihui Guo ◽  
Rongshi Xiao
2017 ◽  
Vol 25 (15) ◽  
pp. 17650 ◽  
Author(s):  
Jianglin Zou ◽  
Na Ha ◽  
Rongshi Xiao ◽  
Qiang Wu ◽  
Qunli Zhang

2017 ◽  
Vol 113 ◽  
pp. 980-993 ◽  
Author(s):  
Yuewei Ai ◽  
Ping Jiang ◽  
Xinyu Shao ◽  
Peigen Li ◽  
Chunming Wang ◽  
...  

2014 ◽  
Vol 75 (1-4) ◽  
pp. 363-372 ◽  
Author(s):  
Peiyun Xia ◽  
Fei Yan ◽  
Fanrong Kong ◽  
Chunming Wang ◽  
Jianhua Liu ◽  
...  

2020 ◽  
Vol 32 (2) ◽  
pp. 022010
Author(s):  
Min Li ◽  
Rongshi Xiao ◽  
Jianglin Zou ◽  
Qiang Wu ◽  
Jiejie Xu

2016 ◽  
Vol 122 (2) ◽  
Author(s):  
Yuewei Ai ◽  
Ping Jiang ◽  
Xinyu Shao ◽  
Chunming Wang ◽  
Peigen Li ◽  
...  

Applied laser ◽  
2013 ◽  
Vol 33 (4) ◽  
pp. 421-425
Author(s):  
陈燚 Chen Yi ◽  
陈根余 Chen Genyu ◽  
张明军 Zhang Mingjun

2007 ◽  
Vol 25 (3) ◽  
pp. 461-467 ◽  
Author(s):  
Yousuke KAWAHITO ◽  
Keisuke KINOSHITA ◽  
Naoyuki MATSUMOTO ◽  
Masami MIZUTANI ◽  
Seiji KATAYAMA

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document