high power
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

45212
(FIVE YEARS 6670)

H-INDEX

198
(FIVE YEARS 32)

2022 ◽  
Vol 147 ◽  
pp. 107597
Author(s):  
Donghui Zhang ◽  
Ziming Dong ◽  
Chao Zhang ◽  
Zhigang Liu ◽  
Liunian Zheng ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 36 ◽  
pp. 100782
Author(s):  
Bih-Show Lou ◽  
Wei-Ting Chen ◽  
Wahyu Diyatmika ◽  
Jong-Hong Lu ◽  
Chen-Te Chang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 149 ◽  
pp. 107797
Author(s):  
Xiaoliang Wang ◽  
Yingbin Xing ◽  
Gui Chen ◽  
Xianfeng Lin ◽  
Zhilun Zhang ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 175 ◽  
pp. 113009
Author(s):  
T. Kobayashi ◽  
H. Yamazaki ◽  
S. Hiranai ◽  
M. Sawahata ◽  
M. Terakado ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document