numerical simulation
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

60941
(FIVE YEARS 12011)

H-INDEX

169
(FIVE YEARS 27)

2022 ◽  
Vol 120 ◽  
pp. 103024
Author(s):  
Kangjian He ◽  
Baoyu Ni ◽  
Xuesong Xu ◽  
Hongyu Wei ◽  
Yanzhuo Xue

2022 ◽  
Vol 237 ◽  
pp. 111870
Author(s):  
Xueqiang Shi ◽  
Yutao Zhang ◽  
Xiaokun Chen ◽  
Yuanbo Zhang ◽  
Liu Rui ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 75 ◽  
pp. 49-59
Author(s):  
Tao Yuan ◽  
Hongda Zhang ◽  
Xiaoqing Jiang ◽  
Shujun Chen ◽  
Min Xu ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 313 ◽  
pp. 122983
Author(s):  
Zhiqiang Wang ◽  
Shuyang Liu ◽  
Hangyu Li ◽  
Shuxia Li ◽  
Jianchun Xu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document