thermodynamic analysis
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

5443
(FIVE YEARS 1505)

H-INDEX

105
(FIVE YEARS 25)

2022 ◽  
Vol 50 ◽  
pp. 101727
Author(s):  
Yinlian Yan ◽  
Zhong Ge ◽  
Jian Xu ◽  
Zhiyong Xie ◽  
Jianbin Xie ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 464 ◽  
pp. 109839
Author(s):  
Zijian Wu ◽  
Mingli Chen ◽  
Xinxi Fu ◽  
Linnan Ouyang ◽  
Xiaofu Wu

2022 ◽  
Vol 254 ◽  
pp. 115229
Author(s):  
Zhiyuan Liu ◽  
Zhiyong Li ◽  
Yuan Zhang ◽  
Yidian Zhang ◽  
Ben Zhao

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document