supercritical co2
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

4895
(FIVE YEARS 1479)

H-INDEX

89
(FIVE YEARS 18)

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122775
Author(s):  
Yiyu Lu ◽  
Jie Liu ◽  
Jiren Tang ◽  
Xiang Ao ◽  
Honglian Li ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 315 ◽  
pp. 123154
Author(s):  
Qixin Yuan ◽  
Gang Yang ◽  
Yongsheng Zhang ◽  
Tao Wang ◽  
Jiawei Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 57 ◽  
pp. 101887
Author(s):  
Xiulu Gao ◽  
Yichong Chen ◽  
Peng Chen ◽  
Zhimei Xu ◽  
Ling Zhao ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document