chemical looping
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

3006
(FIVE YEARS 1097)

H-INDEX

108
(FIVE YEARS 17)

2022 ◽  
Vol 228 ◽  
pp. 107159
Author(s):  
Chen Song ◽  
Fang Liu ◽  
Weiliao Kang ◽  
Jiangyuan Zhao ◽  
Li Yang ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122743
Author(s):  
M. de las Obras Loscertales ◽  
A. Abad ◽  
F. García-Labiano ◽  
L.F. de Diego ◽  
P. Gayán ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 309 ◽  
pp. 122100
Author(s):  
Ming Luo ◽  
Haiyan Zhang ◽  
Shuxiang Wang ◽  
Jianjun Cai ◽  
Yanjun Qin ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 254 ◽  
pp. 115229
Author(s):  
Zhiyuan Liu ◽  
Zhiyong Li ◽  
Yuan Zhang ◽  
Yidian Zhang ◽  
Ben Zhao

2022 ◽  
Vol 226 ◽  
pp. 107086
Author(s):  
L. Nalbandian ◽  
A. Evdou ◽  
C. Matsouka ◽  
V. Zaspalis

2022 ◽  
Vol 307 ◽  
pp. 118298
Author(s):  
Zichen Di ◽  
Duygu Yilmaz ◽  
Arijit Biswas ◽  
Fangqin Cheng ◽  
Henrik Leion

2022 ◽  
Vol 226 ◽  
pp. 107088
Author(s):  
Teng Zheng ◽  
Mengjun Li ◽  
Daofeng Mei ◽  
Jingjing Ma ◽  
Baowen Wang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document