optimal scheduling
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

2180
(FIVE YEARS 1033)

H-INDEX

63
(FIVE YEARS 25)

2022 ◽  
Vol 8 ◽  
pp. 1414-1422
Author(s):  
Jiawei Feng ◽  
Junyou Yang ◽  
Haixin Wang ◽  
Kang Wang ◽  
Huichao Ji ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 8 ◽  
pp. 661-669
Author(s):  
Shengnan Xiao ◽  
Qingzheng Guan ◽  
Weitao Zhang ◽  
Lianying Wu
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 308 ◽  
pp. 118386
Author(s):  
Anjia Mao ◽  
Tiantian Yu ◽  
Zhaohao Ding ◽  
Sidun Fang ◽  
Jinran Guo ◽  
...  

Author(s):  
Reza Khorram‐Nia ◽  
Bahman Bahmani‐Firouzi ◽  
Mohsen Simab
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document