in situ growth
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

1627
(FIVE YEARS 665)

H-INDEX

76
(FIVE YEARS 24)

2022 ◽  
Vol 423 ◽  
pp. 127004 ◽  
Author(s):  
Junjie Xu ◽  
Chao Zhu ◽  
Shuang Song ◽  
Qile Fang ◽  
Jingkai Zhao ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 893 ◽  
pp. 162160
Author(s):  
Shujuan Zhan ◽  
Xianen Hu ◽  
Zhencheng Lou ◽  
Jinzhu Zhu ◽  
Ya Xiong ◽  
...  

EcoMat ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
Jun Xia ◽  
Weixin Chen ◽  
Yang Yang ◽  
Xianggang Guan ◽  
Tian Yang ◽  
...  

2022 ◽  
Author(s):  
Hao Cui ◽  
Min Jiang ◽  
Gang Tan ◽  
Jianping Xie ◽  
Pengfei Tan ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document