Journal of Hazardous Materials
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

27450
(FIVE YEARS 8051)

H-INDEX

259
(FIVE YEARS 51)

Published By Elsevier

0304-3894

2022 ◽  
Vol 425 ◽  
pp. 127991
Author(s):  
Dinghui Xiong ◽  
Nuanfei Zhu ◽  
Fang Zhu ◽  
Salome Yakubu ◽  
Jungang Lv ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 425 ◽  
pp. 127987
Author(s):  
Xingchen Liu ◽  
Yangxia Han ◽  
Yang Shu ◽  
Jianhua Wang ◽  
Hongdeng Qiu
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 425 ◽  
pp. 128006
Author(s):  
Caide Huang ◽  
Xiaoling Zhang ◽  
Kun Wang ◽  
Shizhong Yue ◽  
Yuhui Qiao

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document