simulation study
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

21113
(FIVE YEARS 4496)

H-INDEX

137
(FIVE YEARS 19)

2022 ◽  
Vol 100 ◽  
pp. 103670
Author(s):  
Richard J. Simonson ◽  
Joseph R. Keebler ◽  
Elizabeth L. Blickensderfer ◽  
Ron Besuijen

2022 ◽  
Vol 228 ◽  
pp. 107165
Author(s):  
Junheng Liu ◽  
Haoran Ma ◽  
Ping Sun ◽  
Pan Wang ◽  
Tianting Wang ◽  
...  
Keyword(s):  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 313 ◽  
pp. 122983
Author(s):  
Zhiqiang Wang ◽  
Shuyang Liu ◽  
Hangyu Li ◽  
Shuxia Li ◽  
Jianchun Xu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 50 ◽  
pp. 101736
Author(s):  
Xu Han ◽  
Fuping Feng ◽  
Maosen Yan ◽  
Ziyuan Cong ◽  
Shengyuan Liu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document