laser melting
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

5555
(FIVE YEARS 3431)

H-INDEX

137
(FIVE YEARS 49)

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107665
Author(s):  
Shuai Li ◽  
Bi Zhang ◽  
Qinghong Jiang ◽  
Huili Han ◽  
Jiale Wen ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 106 ◽  
pp. 128-132
Author(s):  
Fan Yang ◽  
Lilin Wang ◽  
Zhijun Wang ◽  
Qingfeng Wu ◽  
Kexuan Zhou ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107703
Author(s):  
Lei Du ◽  
Linda Ke ◽  
Meili Xiao ◽  
Enhui Dou ◽  
Zhiqiang Luo ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 26 ◽  
pp. 101334
Author(s):  
Arad Azizi ◽  
Xiaobo Chen ◽  
Feilin Gou ◽  
Fatemeh Hejripour ◽  
Jacob A. Goodman ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 114468
Author(s):  
H.Q. Li ◽  
F.L. Shen ◽  
H. Guo ◽  
R. Zong ◽  
X.Y. Fang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 147 ◽  
pp. 107652
Author(s):  
Shiwen Zou ◽  
Zhenjiang Zhao ◽  
Wen Xu ◽  
Xiaoqing Ni ◽  
Liang Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document