Applied Materials Today
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

1326
(FIVE YEARS 1020)

H-INDEX

46
(FIVE YEARS 20)

Published By Elsevier

2352-9407

2022 ◽  
Vol 26 ◽  
pp. 101297
Author(s):  
Iftikhar Hussain ◽  
Sumanta Sahoo ◽  
Debananda Mohapatra ◽  
Muhammad Ahmad ◽  
Sarmad Iqbal ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 26 ◽  
pp. 101281
Author(s):  
Ko-Chih Lin ◽  
Jia-Wei Yang ◽  
Pei-Yi Ho ◽  
Chun-Zai Yen ◽  
Hao-Wei Huang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 26 ◽  
pp. 101290
Author(s):  
Feifei Zhou ◽  
Yuan Yang ◽  
Wenjing Zhang ◽  
Shuyu Liu ◽  
Atik Badshah Shaikh ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 26 ◽  
pp. 101351
Author(s):  
Wenbo Geng ◽  
Maowen Chen ◽  
Bailong Tao ◽  
Rong Wang ◽  
Dong Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 26 ◽  
pp. 101358
Author(s):  
Jian Zhang ◽  
Zhiwei Li ◽  
Yaocai Bai ◽  
Yadong Yin

2022 ◽  
Vol 26 ◽  
pp. 101343
Author(s):  
Mingpeng Chen ◽  
Di Liu ◽  
Yuyun Chen ◽  
Dong Liu ◽  
Xinyu Du ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 26 ◽  
pp. 101342
Author(s):  
Di Qin ◽  
Andi Zhang ◽  
Na Wang ◽  
Yingxia Yao ◽  
Xiguang Chen ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 26 ◽  
pp. 101308
Author(s):  
Kyoungjun Lee ◽  
Jinho Byun ◽  
Kunwoo Park ◽  
Sungsu Kang ◽  
Myeong Seop Song ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 26 ◽  
pp. 101313
Author(s):  
Yaling He ◽  
Muhammad Rizwan Younis ◽  
Chao Jiang ◽  
Gang He ◽  
Jin He ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document