experimental study
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

106407
(FIVE YEARS 22642)

H-INDEX

219
(FIVE YEARS 32)

2022 ◽  
Vol 190 ◽  
pp. 107119
Author(s):  
Sizhe Wang ◽  
Qingtian Su ◽  
Xu Jiang ◽  
Elyas Ghafoori

2022 ◽  
Vol 37 ◽  
pp. 11-18
Author(s):  
Junying Min ◽  
Fangli Xie ◽  
Yi Liu ◽  
Zeran Hou ◽  
Jiaxin Lu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 167 ◽  
pp. 108545
Author(s):  
Yi Chai ◽  
Xiao Liang ◽  
Zhichao Yang ◽  
Jianda Han
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol Publish Ahead of Print ◽  
Author(s):  
Laura Grau-Mercier ◽  
Fabien Coisy ◽  
Thibaut Markarian ◽  
Laurent Muller ◽  
Claire Roger ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 315 ◽  
pp. 123173
Author(s):  
C.G. Saravanan ◽  
M. Vikneswaran ◽  
S. Prasanna Raj Yadav ◽  
V. Edwin Geo ◽  
J. Sasikala ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122950
Author(s):  
Zhanming Chen ◽  
Long Wang ◽  
Xiaochen Wang ◽  
Hao Chen ◽  
Limin Geng ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document