emission characteristics
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

6111
(FIVE YEARS 2407)

H-INDEX

107
(FIVE YEARS 48)

2022 ◽  
Vol 8 ◽  
pp. 735-748
Author(s):  
Jichao Liang ◽  
Quanchang Zhang ◽  
Qixin Ma ◽  
Zheng Chen ◽  
Zunqing Zheng

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 315 ◽  
pp. 123079
Author(s):  
Diming Lou ◽  
Tong Wang ◽  
Liang Fang ◽  
Piqiang Tan ◽  
Zhiyuan Hu ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122950
Author(s):  
Zhanming Chen ◽  
Long Wang ◽  
Xiaochen Wang ◽  
Hao Chen ◽  
Limin Geng ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 314 ◽  
pp. 123088
Author(s):  
Zhiqing Zhang ◽  
Jie Tian ◽  
Guangling Xie ◽  
Jiangtao Li ◽  
Wubin Xu ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 314 ◽  
pp. 123046
Author(s):  
Chengqiang Zheng ◽  
Xiaolong Li ◽  
Junzhuang Li ◽  
Jiuxiang Duan ◽  
Hao Wu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 228 ◽  
pp. 107168
Author(s):  
Jie Li ◽  
Junheng Liu ◽  
Qian Ji ◽  
Ping Sun ◽  
Mingliang Wei ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 115 ◽  
pp. 319-329
Author(s):  
Jiguang Wang ◽  
Huaqiao Gui ◽  
Zhiwen Yang ◽  
Tongzhu Yu ◽  
Xiaowen Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document