Coordination Chemistry Reviews
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

7247
(FIVE YEARS 1900)

H-INDEX

276
(FIVE YEARS 104)

Published By Elsevier

0010-8545, 0010-8545
Updated Tuesday, 26 October 2021

2022 ◽  
Vol 451 ◽  
pp. 214277
Author(s):  
Tong Hu ◽  
Lin Tang ◽  
Haopeng Feng ◽  
Jingjing Zhang ◽  
Xiaoting Li ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 451 ◽  
pp. 214264
Author(s):  
Yingtang Zhou ◽  
Reza Abazari ◽  
Jing Chen ◽  
Muhammad Tahir ◽  
Anuj Kumar ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 451 ◽  
pp. 214259
Author(s):  
Sara Abednatanzi ◽  
Mahnaz Najafi ◽  
Parviz Gohari Derakhshandeh ◽  
Pascal Van Der Voort

2022 ◽  
Vol 451 ◽  
pp. 214241
Author(s):  
Shan-Shan Liu ◽  
Qing-Qing Liu ◽  
Sheng-Zheng Huang ◽  
Chong Zhang ◽  
Xi-Yan Dong ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 451 ◽  
pp. 214261
Author(s):  
Hui Xu ◽  
Yitao Zhao ◽  
Qing Wang ◽  
Guangyu He ◽  
Haiqun Chen
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 451 ◽  
pp. 214268
Author(s):  
Shuyu Qian ◽  
Ziping Wang ◽  
Zhongxiang Zuo ◽  
Xiaomeng Wang ◽  
Qing Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 450 ◽  
pp. 214245
Author(s):  
Chizoba I. Ezugwu ◽  
Shengwei Liu ◽  
Chuanhao Li ◽  
Serge Zhuiykov ◽  
Soumyajit Roy ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document