pore structure
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

5738
(FIVE YEARS 1693)

H-INDEX

117
(FIVE YEARS 23)

Geoderma ◽  
2022 ◽  
Vol 409 ◽  
pp. 115571
Author(s):  
Mansonia Pulido-Moncada ◽  
Sheela Katuwal ◽  
Lars J. Munkholm
Keyword(s):  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 315 ◽  
pp. 123262
Author(s):  
Huilin Yi ◽  
Qiangqiang Xue ◽  
Shuliang Lu ◽  
Jiajia Wu ◽  
Yujun Wang ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122786
Author(s):  
Shadi A. Saeed ◽  
Usman Taura ◽  
Yahya Al-Wahaibi ◽  
Ameen A. Al-Muntaser ◽  
Chengdong Yuan ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 122 ◽  
pp. 108824
Author(s):  
Yang Liu ◽  
Guochun Yan ◽  
Jianli Wang ◽  
Weimin Lu ◽  
Yi Li ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 644 ◽  
pp. 120154
Author(s):  
Haicheng Jiang ◽  
Panpan Wang ◽  
Qi Zhao ◽  
Ziyue Wang ◽  
Xuejin Sun ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 310 ◽  
pp. 122316
Author(s):  
Jiayi Du ◽  
Li Su ◽  
Dengpan Zhang ◽  
Changkai Jia ◽  
Yinnan Yuan

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 309 ◽  
pp. 122120
Author(s):  
Zhenyang Wang ◽  
Yuanping Cheng ◽  
Gang Wang ◽  
Guanhua Ni ◽  
Liang Wang

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 309 ◽  
pp. 122175
Author(s):  
Xuefei An ◽  
Kun Zhao ◽  
Weiping Zhang ◽  
Jiahan Yang ◽  
Yujie Liao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 318 ◽  
pp. 125987
Author(s):  
Hua Zhang ◽  
Rui Zhang ◽  
Daquan Sun ◽  
Fan Yu ◽  
Zhang Gao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 319 ◽  
pp. 126097
Author(s):  
Yaozeng Wang ◽  
Wencui Yang ◽  
Yong Ge ◽  
Penghuan Liu ◽  
Ai Zhang

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document