numerical investigation
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

18159
(FIVE YEARS 8686)

H-INDEX

101
(FIVE YEARS 40)

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122751
Author(s):  
Yizi Zhu ◽  
Yanzhi Zhang ◽  
Zhixia He ◽  
Qian Wang ◽  
Weimin Li

Structures ◽  
2022 ◽  
Vol 37 ◽  
pp. 17-31
Author(s):  
Guo-Bing Lu ◽  
Xu-Hong Zhou ◽  
Yu-Hang Wang ◽  
Xiao-Wei Deng ◽  
Yong-Tao Bai ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 024401
Author(s):  
B. Martinez ◽  
S. N. Chen ◽  
S. Bolaños ◽  
N. Blanchot ◽  
G. Boutoux ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 190 ◽  
pp. 107124
Author(s):  
Zhang Yan-xia ◽  
Huang Zhe-wen ◽  
Li Yang-long ◽  
Jin Bo-wen ◽  
Cheng Xiao-tian ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122847
Author(s):  
Gautam Choubey ◽  
Parth Gaud ◽  
Abdulnasser Mahmood Fatah ◽  
Yuvarajan Devarajan

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document